Algemene Voorwaarden Horse Company


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen, lessen en workshops (hierna te noemen: “Cursus” en “Cursussen”) van Horse Company, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam met inschrijfnummer 64176355 (hierna te noemen: “Horse Company”). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk.


1. Algemeen
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Cursussen van Horse Company.
b) Op alle betrekkingen tussen Horse Company en klanten is het Nederlandse recht van toepassing.
c) Alle aanbiedingen van Horse Company zijn vrijblijvend, tot op het moment dat er een deelnamebevestiging is gedaan.


2. Totstandkoming en toepasselijkheid
Door te betalen voor de diensten van Horse Company gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.


3. Aansprakelijkheid
a) Deelname aan een Cursus geschiedt op eigen risico. Horse Company is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade tijdens de deelname aan een Cursus.
b) De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de klant verschuldigde deelnameprijs.
c) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Horse Company voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
d) Indien de klant niet binnen 48 uur na het ontdekken van eventuele letselschade aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.
e). Horse Company is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst.


4. Financiële voorwaarden
Horse Company is niet gebonden aan het uitvoeren van de Cursus tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.


5. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, doch altijd voorafgaand aan de Cursus, door Horse Company ontvangen te zijn, tenzij anders in de deelnamebevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de klant niet van de aangegane verplichtingen.
b) Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan wel voorafgaand aan de Cursus, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf de vervaldag is Horse Company gerechtigd de gereserveerde plaats voor de Cursus aan een andere klant toe te wijzen.


6. Annulering
a) Bij annulering of uitstel van deelname aan de Cursus, eerder dan 7 dagen voorafgaand aan de Cursus, zullen eventuele betaalde gelden worden geretourneerd.
b) Bij annulering of uitstel van deelname aan de Cursus, binnen 7 dagen voorafgaand aan de Cursus blijft het volledige Cursusgeld verschuldigd.
c) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven.
d) De dag waarop de schriftelijke annulering bij Horse Company is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
e) Horse Company heeft het recht zonder opgave van redenen de Cursus te annuleren of deelname van een klant te weigeren.


7. Vervanging
Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de klant Horse Company hierover zo snel mogelijk schriftelijk informeert.


8. Afwijkende afspraken
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken die afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.


9. Auteursrecht en eigendomsrecht trainingsmateriaal
a) Alle, door Horse Company, geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmateriaal zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, eigendom van Horse Company.
b) Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de Cursus en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Horse Company.


www.horsecompany.nl
info@horsecompany.nl